Algemene voorwaarden en privacy policy

Algemene Voorwaarden

1 – ALGEMEEN –

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes , mededelingen, communicatie, aanvaardingen en overeenkomsten van Motoren Vandevelde die met de koper / wederpartij zijn afgesloten, behoudens indien en voor zover Motoren Vandevelde anders verklaard. Deze voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper / wederpartij.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle internet winkels welke eigendom zijn van Motoren Vandevelde.
1.3 Deze voorwaarden gelden ook voor winkelverkoop met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).
1.4 De gegevens van de koper / wederpartij worden opgeslagen in een klantenadministratie die wordt beheerd, geraadpleegd, gewijzigd door Motoren Vandevelde. Motoren Vandevelde verstrekt geen gegevens aan derden, waarmee de privacy van de koper / wederpartij in het geding komt. Heeft de koper / wederpartij bezwaar tegen het eventueel beschikbaar stellen van adresgegevens aan derden, dan kan de koper / wederpartij dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

________________________________________
– 2 – BESTELLEN / OVEREENKOMSTEN –

2.1 Bestellingen dienen te worden gedaan via de internet winkel met behulp van de winkelwagen en aansluitend ter bevestiging een volledig ingevuld bestelformulier. Volg daarbij de aanwijzingen op de informatie pagina’s.
2.2 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de koper de bestelling heeft bevestigd en Motoren Vandevelde de bestelling in behandeling heeft genomen. De koper ontvangt automatisch een bevestiging / factuur van de gedane bestelling via de email.
2.3 Door het aan Motoren Vandevelde doen toekomen van een bestelling geeft de koper te kennen, dat de koper met leverings- en / of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Motoren Vandevelde behoud zich het recht om de leverings- en / of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
2.4 Motoren Vandevelde levert de door de koper bestelde goederen uit onder de eigen leverings- en / of betalingsvoorwaarden. Motoren Vandevelde levert nadrukkelijk geen goederen uit onder de voorwaarden gesteld door de koper / wederpartij.
2.5 Overeenkomsten binden Motoren Vandevelde, in het geval van tussenpersonen (vertegenwoordigers, agenten) namens Motoren Vandevelde met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door Motoren Vandevelde zijn bevestigd.
2.6 Bestellingen waarbij de artikelen in opdracht van de klant zijn besteld zullen worden behandelt en afgehandeld als zijnde een Bijzondere Bestelling.
Tevens zullen Bestellingen welke in opdracht van de koper zijn aangepast worden behandelt en afgehandelt als zijnde een Bijzondere Bestelling.
Dit houdt in dat er voor de klant, welke de opdracht bij Motoren Vandevelde heeft geplaatst, een afname plicht van toepassing is voor de betreffende bestelling.
Indien de door de koper gedane Bijzondere Bestelling wordt geweigerd heeft Motoren Vandevelde het recht aan de koper de door Motoren Vandevelde gemaakte kosten, voor het uitvoeren, het inkopen van de artikelen en de eventuele verzending van de door de koper gedane Bijzondere Bestelling, volledig in rekening brengen.
Indien de Bijzondere Bestelling reeds is verzonden, en in het geval de klant de bestelling weigert in ontvangst te nemen, is hierbij ten minste de kosten voor de heen en retour zending van het betreffende pakket aan Motoren Vandevelde verschuldigd.
In geval de klant de Bijzondere Bestelling na verzending weigert in ontvangst te nemen bedragen de verschuldigde kosten van de heen en retour zending hierbij ten minste 2 maal de aangegeven verzendkosten.
De betreffende factuur van de door Motoren Vandevelde gemaakte kosten, voor de uitvoering en verzending van de door de koper gedane Bijzondere Bestelling, zal naar de koper worden toegezonden via een incasso bureau waarbij het incasso bureau zorg zal dragen voor de volledige afhandeling.
2.7 Indien de koper bij Motoren Vandevelde besteld, kan de gedane bestelling, mits anders aangegeven, alleen worden voldaan via een vooruitbetaling via de bank.
2.8 Motoren Vandevelde behoud zich het recht voor, bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden.
________________________________________
– 3 – PRIJZEN / AANBIEDINGEN –

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. van Motoren Vandevelde zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen van Motoren Vandevelde betreffende technische hoedanigheden e.d. van haar producten en betreffende levertijden, die Motoren Vandevelde slechts globaal kan opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl de koper niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.
3.2 Prijsopgaven doet Motoren Vandevelde slechts op basis van de geldende prijzen, zich daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen, rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhouding.
3.3 Motoren Vandevelde behoud zich tevens het recht voor om, indien de banken overgaan tot – of een wijziging aanbrengen in – de berekening van de kosten in het betalingsverkeer, deze door te belasten aan de koper.
3.4 Motoren Vandevelde is slechts aan aanbiedingen en prijsopgaven gebonden indien de aanvaarding door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 14 dagen geschiedt.
3.5 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in de Euro valuta.
3.6 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief BTW.
3.7 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn exclusief de kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering, wettelijke bijdragen en andere eventueel bijkomende kosten, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven.
3.8 De hoogte van de kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering, wettelijke bijdragen en andere eventueel bijkomende kosten zijn onder andere afhankelijk van de bestemming, de grootte en het gewicht van de bestelling. Deze kosten worden in rekening gebracht onder de noemer verzendkosten. Alle standaard verzendkosten worden automatisch door het systeem berekend bij het plaatsen van de bestelling. Indien de bestelling qua hoeveelheid en grootte dusdanig omvangrijk is dat deze verdeelt moet worden over meerdere pakketten kan er een extra heffing betreffende de verzendkosten van toepassing zijn. Indien een extra heffing van toepassing is krijgt de koper via de e-mail hierover zo spoedig mogelijk bericht.
3.9 Reclame, aanbiedingen en of prijsopgaven gelden niet automatisch voor vervolg bestellingen.
3.10 De in de laatst verschenen catalogus en of prijslijst van Motoren Vandevelde vermelde prijzen gelden en wel totdat er een nieuwe catalogus en of prijslijst is uitgegeven. Voor de meest actuele artikel prijzen word U aangeraden om dit te controleren in de internet winkel op www.Motoren Vandevelde , bij Motoren Vandevelde via het e-mail adres info@Motoren Vandevelde hierover informatie aan te vragen.
________________________________________
– 4 – LEVERING –

4.1 De levering geschiedt in de plaats van vestiging van Motoren Vandevelde af magazijn, waaronder te verstaan de plaats, van waaruit door ons namens Motoren Vandevelde wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.
4.2 Afhankelijk van de door de klant bestelde artikelen bepaalt Motoren Vandevelde de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle eventuele transportkosten zijn voor rekening van de koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper. Indien de koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor rekening van de koper.
4.3 Per bestelling word, afhankelijk van de wijze van betaling, de vermelde bijdrage in de porto-, rembours en handelingskosten en eventuele verzekeringspremie in rekening gebracht aan de koper. De bijdrage heeft alleen betrekking op de verzending naar de koper toe onder voorwaarde dat de koper de levering bij de eerste aanbieding in ontvangst neemt. Extra kosten welke voortvloeien uit extra leveringen en of retour zendingen zijn geheel voor rekening van de koper.
4.4 Indien de door de koper gedane bestelling dusdanig omvangrijk, groot en of zwaar is dat de verzending van deze bestelling buiten de aangegeven standaard verzendtarieven van de vervoerder valt zullen de extra verzendkosten welke hieruit voortkomen worden doorberekent aan de koper.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan naleveringen zijn eventueel extra kosten verbonden onder de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 4.3 en 4.4.
4.6 Indien een door de klant bestelt artikel tijdelijk niet leverbaar blijkt te zijn zal Motoren Vandevelde dit artikel, namens de koper, bestellen bij de betreffende leverancier. Een artikel welke namens de koper is bestelt zal verder worden afgehandelt als zijnde een bijzondere bestelling zoals vermeld onder artikel 2.6.
4.7 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Motoren Vandevelde voor wat betreft prijs en kwaliteit, een vergelijkbaar artikel leveren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal Motoren Vandevelde de koper hiervan zo snel mogelijk over informeren.
4.8 Alle bestellingen worden standaard op het woonadres van betreffende koper afgeleverd.
4.9 De koper is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens ten behoeve van de aflevering van de bestelde artikelen. Indien de bestelde artikelen ten gevolge van niet correct verstrekte naam-, adres- en contactgegevens door de vervoerder niet of foutief worden afgeleverd zijn de hieruit voorkomende kosten voor rekening van de koper.
4.10 Indien van toepassing kan de koper de door de koper gedane bestelling afhalen bij het service-punt van Motoren Vandevelde. Wanneer de bestelling gereed staat voor inontvangstneming ontvangt de koper hiervan bericht via de e-mail.
4.11 De koper dient binnen 14 dagen na terbeschikkingstelling de, door de koper, bestelde goederen in ontvangst te nemen.
4.12 Bij gebreke van inontvangstneming gaat het risico ook over op de koper, waarbij Motoren Vandevelde is bevoegd tot opslag elders, op kosten van de koper.
4.13 Indien de koper de goederen weigert in ontvangst te nemen, heeft Motoren Vandevelde het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebreke stelling ontbonden te verklaren onverminderd het recht van Motoren Vandevelde op volledige schadevergoeding.
4.14 Indien de koper de goederen weigert in ontvangst te nemen zal de koper de door Motoren Vandevelde gemaakte kosten, ten behoeve van de verwerking en afhandeling van de door de koper gedane order, volledig vergoeden. De aan de koper in rekening gebrachte kosten bedragen 10% van het totale bestel bedrag met een minimum van 17,50 euro en zullen zijn inclusief de gederfde winst betreffende de door de koper gedane order.
4.15 Indien het aan de koper toegezonden pakket om welke reden dan ook niet afgeleverd kan worden op het door de koper aangegeven afleveradres en hierdoor retour komt naar Motoren Vandevelde ontvangt de koper hiervan een bericht. De koper kan vervolgens aangeven het pakket nogmaals te willen ontvangen. Hiervoor dient de koper nogmaals verzendkosten te vergoeden aan Motoren Vandevelde tegen het dan geldende tarief. Indien de koper na een periode van 1 jaar na retour ontvangst niet reageert op het bericht vervallen de goederen aan Motoren Vandevelde en kan de koper geen aanspraak meer maken op deze goederen.
4.16 Indien de koper het betreffende door Motoren Vandevelde retour ontvangen pakket niet meer wenst te ontvangen zal het geldbedrag welke door de koper is betaald voor de goederen worden terugbetaald. De aan de koper in rekening gebrachte kosten bedragen 10% van het totale bestel bedrag met een minimum van 17,50 euro en zullen zijn inclusief de gederfde winst betreffende de door de koper gedane order.
4.17 Te allen tijde heeft Motoren Vandevelde het recht van de koper te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl Motoren Vandevelde gerechtigd is de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens is Motoren Vandevelde gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder, door Motoren Vandevelde, gedane leveringen.
________________________________________
– 5 – OVERMACHT –

5.1 In geval van overmacht aan de zijde van Motoren Vandevelde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmacht toestand Motoren Vandevelde de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Motoren Vandevelde de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.2 Voorzover Motoren Vandevelde ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Motoren Vandevelde gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
5.3 Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, ziekte, quarantaine, epidemieën, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zowel in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.
5.4 Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.
________________________________________
– 6 – INSPECTIE / KLACHTEN –

6.1 De koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij aflevering te (doen) inspecteren. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
6.2 Eventuele zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 3 dagen na aankomst van de goederen telefonisch of per e-mail aan Motoren Vandevelde worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
6.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen de garantietermijn aan Motoren Vandevelde gemeld worden.
6.4 De betreffende goederen, inclusief het originele garantie bewijs, dienen onbeschadigd in de originele verpakking binnen 8 dagen na de melding aan Motoren Vandevelde franco te worden geretourneerd op de wijze zoals door Motoren Vandevelde zal worden aangegeven.
6.5 Indien de koper de goederen niet retourneert of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de koper geen aanspraken terzake.
6.6 Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de geleverde goederen, is de daaruit voor Motoren Vandevelde voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot onder het punt GARANTIE omschreven verplichtingen en bepalingen.
________________________________________
– 7 – RETOURRECHT –

7.1 De koper heeft tijdens de zichtperiode het recht de door Motoren Vandevelde geleverde artikelen binnen 15 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, met toezending van de originele betreffende factuur of pakbon en met vermelding van de reden van retourzending. De koper dient hiertoe een e-mail en afdruk e-mail met de retourzending mee terug te zenden.
7.2 De zichtperiode gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de koper.
7.3 De koper dient het betreffende artikel tijdens de zichtperiode niet in gebruik nemen. Indien de koper het artikel in gebruik neemt vervalt hiermee automatisch het standaard retourrecht.
7.4 Wanneer de door Motoren Vandevelde afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de koper / wederpartij zonder enig bezwaar te zijn geaccepteerd.
7.5 De koper kan geen gebruik maken van de bij artikel 7.1 gestelde zichttermijn wanneer de door de koper ontvangen artikelen door Motoren Vandevelde zelf bij de betreffende koper zijn thuis bezorgt en of de artikelen door de koper persoonlijk zijn afgehaald bij Motoren Vandevelde daar de koper bij ontvangst in staat word gesteld de artikelen te controleren en vervolgens te accepteren of te weigeren.
7.6 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd;
• nieuw en ongebruikt zijn,
• zich in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden,
• worden geretourneerd inclusief alle toebehoren en extra’s,
• tijdig en correct zijn geretourneerd,
• geen gebreken vertonen,
crediteerd Motoren Vandevelde aan de koper de betaalde prijs, betreffende het geretourneerde artikel, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.7 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd;
• gebruikt zijn,
• de originele verpakking is verwijderd en ontbreekt,
• de verpakking is beschadigd,
• er toebehoren en of extra’s ontbreekt,
• na de zichttermijn zijn geretourneerd,
• als nieuw onverkoopbaar zijn geworden,
geld voor de betreffende artikelen een restocking fee van minimaal 35%.
Deze restocking fee word, indien van toepassing, in mindering gebracht op de door de koper betaalde prijs van het betreffende geretourneerde artikel.
7.8 Indien de artikelen, welke zijn geretourneerd, zijn gebruikt door de koper en ten gevolge hiervan;
• zijn beschadigt,
• gebreken vertonen,
• als nieuw onverkoopbaar zijn geworden,
is de koper hiervoor aansprakelijk en zal de koper de kosten voor reparatie en of vervanging van het betreffende artikel volledig aan Motoren Vandevelde vergoeden.
De door de koper aan Motoren Vandevelde te vergoeden restocking fee bedraagt minimaal 35% van de aankoopwaarde van het betreffende geretourneerde artikel, te verhogen met de benodigde kosten voor reparatie en of vervanging van dit betreffende artikel om deze weer geschikt te maken voor wederverkoop.
7.9 Van het retourrecht zijn de volgende artikelen uitgesloten mits deze een defect vertonen op het moment van levering;
• Geopende en / of reeds aangebroken verpakkingen,
• Software, Diskettes en CD’s,
• Bestellingen waarvan de samenstelling in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant is aangepast,
• Bestellingen waarbij de artikelen in opdracht van de klant volgens specificaties van de klant zijn besteld, aangepast, gewijzigd en vervolgens aan deze klant zijn uitgeleverd,
• Bijzondere bestellingen van artikelen, zoals bestellingen van reserve onderdelen, maatkleding, enz.
7.10 Retourzendingen van artikelen zijn voor rekening en risico van de klant / wederpartij. Het wordt de koper aangeraden bij het doen van een retourzending een bewijs van verzending te vragen en indien nodig het betreffende pakket aan te tekenen en extra te verzekeren.
________________________________________
– 8 – GARANTIE –

8.1 Motoren Vandevelde garandeert dat te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die aan de genoemde goederen kunnen worden gesteld en vrij zijn van enigerlei gebreken ook, gedurende 12 maanden na levering.
8.2 Bij levering van de goederen aan de koper geldt de bijbehorende factuur als zijnde bewijs met betrekking tot de garantie. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie periode.
8.3 Garantie aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Motoren Vandevelde worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van de betreffende originele op naam gestelde factuur. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de goederen gebreken vertonen word garantie verleend.
8.4 De garantie van Motoren Vandevelde houdt in dat, indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarde is voldaan, Motoren Vandevelde niet verder gaat dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot reparatie van hetgeen ondeugdelijk is) of vervanging van het ondeugdelijke product. In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de koper, met Motoren Vandevelde als intermediair.
8.5 Genoemde garantie komt onmiddellijk te vervallen indien:
• Het gebrek en / of defect is ontstaan ten gevolg van onoordeelkundig en / of oneigenlijk gebruik, zoals het in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
• Zonder schriftelijke toestemming van de zijde van Motoren Vandevelde, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen.
• De goederen zijn aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.
• Het gebrek is ontstaan door grove opzet of grove onachtzaamheid.
• Sprake is van een van buiten komend onheil zoals; blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
• Motoren Vandevelde niet, of niet tijdig, in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
• Het artikel bij retourzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade.
• Alle garantie vervalt onmiddellijk wanneer er gebruik word en/of is gemaakt van herladen munitie.
8.6 Genoemde garantie is niet van toepassing voor de volgende punten:
• O-ringen, schroeven, afdichtingen, veren, kolven en grepen.
• Schade met als oorzaak verkeert gebruik en toepassing.
• Schade ontstaan aan het artikel tijdens verzending van de verzender naar Motoren Vandevelde.
• Verzendkosten van het defecte artikel van de verzender naar Motoren Vandevelde.
• Schade ontstaan door misbruik of het niet toepassen van normaal onderhoud.
• Onderdelen die onderhevig zijn aan normaal gebruikslijtage.
• Schade aan artikelen en eigendommen anders dan het betreffende artikel welke bij Motoren Vandevelde is aangekocht.
8.7 Na verloop van de garantietermijn is Motoren Vandevelde gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten in rekening te brengen aan de koper.
8.8 De koper is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motoren Vandevelde.
8.9 De koper vrijwaart Motoren Vandevelde voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde dan ook.
8.10 De koper verplicht zich de garantie van Motoren Vandevelde inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.
________________________________________
– 9 – REPARATIEWERKZAAMHEDEN –

9.1 Tenzij anders is overeengekomen worden ten behoeve van de reparatie materialen van de normale standaard kwaliteit geleverd en verwerkt.
9.2 Materialen welke Motoren Vandevelde ten behoeve van de reparatie tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen worden eigendom van Motoren Vandevelde. Dit zodat Motoren Vandevelde en of de betreffende leverancier / fabrikant de oorzaak van het defect nader kunnen vaststellen.
9.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit en dergelijk geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
9.4 Ondergeschikte veranderingen van of aan de door Motoren Vandevelde geleverde materialen / artikelen geven geen reden tot afkeuring.
9.5 In geval van vertraging van de reparatie werkzaamheden, welke niet te wijten zijn aan Motoren Vandevelde, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de vergoeding van de gewerkte uren, voor rekening van de wederpartij.
9.6 Eventuele buiten de opdracht vallende aanvullende werkzaamheden, zullen door Motoren Vandevelde als zijnde meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende tarief voor materiaal en uurloon inclusief winstopslag.
9.7 Motoren Vandevelde is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht tot reparatie en of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden welke niet in dienst zijn van Motoren Vandevelde.
9.8 Indien de wederpartij een vergoeding dient te voldoen betreffende de door Motoren Vandevelde, of door derden namens Motoren Vandevelde, uitgevoerde reparatie zal het betreffende gerepareerde artikel eigendom blijven van Motoren Vandevelde totdat de wederpartij de vergoeding volledig aan Motoren Vandevelde heeft voldaan.
________________________________________
– 10 – AANSPRAKELIJKHEID –

10.1 De aansprakelijkheid van Motoren Vandevelde met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor door haar leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook het zij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van opzet of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper / gebruiker / wederpartij, respectievelijk de ongeschiktheid van het door Motoren Vandevelde geleverde.
10.4 Terzake van de goederen, die Motoren Vandevelde in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich hebben, is de koper Motoren Vandevelde verplicht haar volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, kosten of rente welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.
10.5 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Motoren Vandevelde, zal de koper Motoren Vandevelde vrijwaren van en tegen alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met (het gebruik van) de goederen en zal de koper Motoren Vandevelde volledig schadeloos stellen terzake van de door Motoren Vandevelde geleden schade, verliezen, rente en gemaakte kosten.
10.6 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor de overschrijding van de aangegeven levertijden zoals deze worden gehanteerd door de vervoerder(s).
10.7 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor verlies / diefstal en of beschadiging van de artikelen door de vervoerder en / of zijn partner nadat de artikelen bij de betreffende vervoerder zijn afgeleverd voor verzending naar de koper.
10.8 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor verlies / diefstal en of beschadiging van de artikelen ten gevolge van het niet correct opgeven van de naam- en adresgegevens benodigd ten behoeve van de juiste aflevering van de door de koper bestelde artikelen.
10.9 Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor, door of namens Motoren Vandevelde verstrekte adviezen.
10.10 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Motoren Vandevelde beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
________________________________________
– 11 – BETALING –

11.1 Betaling dient te geschieden via een vooruitbetaling tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.
Vooruitbetaling kan alleen door gebruik te maken van een betaling via Bank of Giro.
11.2 Indien Motoren Vandevelde de koper toestaat de betaling via een Eenmalige Incasso te voldoen dient de koper er zorg voor te zorgen dat het saldo op de door de koper aangegeven Bank- of Giro Rekening voldoende positief is om de Eenmalige Incasso probleemloos te laten verlopen.
In geval het saldo niet voldoende positief is en / of het door andere omstandigheden voor Motoren Vandevelde niet mogelijk is om de Eenmalige Incasso probleemloos uit te voeren dan is de betaling niet tijdig gebeurt en is hiermee de betaling termijn overschreden.
11.3 Indien Motoren Vandevelde de koper toestaat de betaling via een Rembours Zending te voldoen, zal deze Rembours bestelling worden afgehandeld als zijnde een Bijzondere Bestelling zoals staat aangegeven onder het artikel 2.8 van deze algemene voorwaarden.
11.4 Indien Motoren Vandevelde de koper toestaat dat op rekening word betaald, dient de koper de betaling te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Motoren Vandevelde aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
11.5 Bezwaren van de koper tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.6 Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan.
11.7 De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichtingen jegens Motoren Vandevelde op te schorten.
11.8 Bij overschrijding van enige termijn tussen partijen schriftelijk overeengekomen zal de koper van rechtswege jegens Motoren Vandevelde in gebreke zijn, in welk geval Motoren Vandevelde gerechtigd is de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren onverminderd haar overige rechten ingevolge Wet en overeenkomst.
11.9 In geval van niet tijdige betaling is Motoren Vandevelde tevens gerechtigd haar vorderingen te verhogen met een nalatigheidsrente ad 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, ingaande 14 dagen na de factuur datum.
11.10 Indien de koper niet tijdig betaald, en Motoren Vandevelde zich genoodzaakt ziet de incasso van de vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee accoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van Euro 25,–, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, een en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
11.11 Motoren Vandevelde heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.12 Motoren Vandevelde kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
11.13 Motoren Vandevelde kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
11.14 Indien de koper de door de koper gedane bestelling annuleert, crediteerd Motoren Vandevelde aan de koper het betaalde geldbedrag, betreffende de geannuleerde bestelling, met uitzondering van de hiervoor door Motoren Vandevelde gemaakte kosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering van de bestelling. Het betreffende geldbedrag word standaard gecrediteerd in het account van de klant. Dit creditbedrag word automatisch verrekent bij een volgende aankoop. De klant kan het credit controleren door in te loggen in het account van de klant. Indien gewenst kan de klant aangeven het betreffende geldbedrag retour betaald te krijgen op de bankrekening van de klant. Het betreffende geldbedrag word alleen retourbetaald naar de bankrekening vanwaar het geldbedrag ontvangen is.
________________________________________
– 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD –

12.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Motoren Vandevelde, voor rekening en risico van de koper, totdat de koper aan alle betalingsverplichtingen en of andere verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendom voorbehoud toelaat.
12.2 Verkeert de koper jegens Motoren Vandevelde in wanprestatie dan is Motoren Vandevelde onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van Motoren Vandevelde zijn gebleven bij de koper weg te halen en of te doen weghalen en te verkopen.
12.3 Voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.
12.4 De koper is slechts gerechtigd de goederen, waarvan Motoren Vandevelde eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
12.5 Indien en zolang Motoren Vandevelde eigenaar van de goederen is, zal de koper Motoren Vandevelde onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal de koper Motoren Vandevelde op haar eerste verzoek mededelen waar de goederen, waarvan Motoren Vandevelde eigenaar is, zich bevinden.
12.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Motoren Vandevelde. De koper staat er voor in dat een beslag op de goederen onverwijld wordt opgeheven.
________________________________________
– 13 – GEHEIMHOUDING / EIGENDOMSRECHTEN / COPYRIGHT –

13.1 Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Motoren Vandevelde en of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen de partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
13.2 Het is de wederpartij nadrukkelijk niet toegestaan gegevens en of informatie welke via Motoren Vandevelde verkregen zijn, zij het verbaal of non verbaal, op enigerlei wijze door te spelen aan een derde partij.
13.3 Motoren Vandevelde behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin van het woord, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, hetzij direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Motoren Vandevelde ter zake rechthebbende is.
13.4 Copyright © Motoren Vandevelde. Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motoren Vandevelde, materiaal dat zich op de Motoren Vandevelde websites bevindt, of dat op een met de Motoren Vandevelde websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
________________________________________
– 14 – GESCHILLEN –

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is -Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Belgische rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Motoren Vandevelde is gevestigd bevoegd, tenzij Motoren Vandevelde voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest van de koper.
14.3 Indien de Belgische tekst van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van enige andere condities waarnaar wordt verwezen afwijkt van de vertaling daarvan in enige andere taal, dan zal de Belgische tekst beslissend zijn.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Kortrijk.

Privacy Policy

Alle gegevens welke door Motoren Vandevelde worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt en of beschikbaar worden gesteld aan partners of derden.
De informatie welke U aan Motoren Vandevelde verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg in een klantenadministratie worden bewaard welke wordt beheerd, geraadpleegd en gewijzigd door Motoren Vandevelde.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens, zoals dit door Motoren Vandevelde wordt gedaan, in een klantenadministratie is in hoofdzaak ten behoeve van het correct kunnen uitvoeren van een geplaatste bestelling en om de klant te kunnen informeren omtrent het verloop van de afhandeling hiervan.
Op voorwaarde dat dit door de klant is aangegeven worden de gegevens tevens gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief ter informatie van onder andere nieuws en aanbiedingen betreffende het assortiment van Motoren Vandevelde.

Indien nodig gebruikt Motoren Vandevelde uw IP-adres voor het kunnen analyseren en verwerken van problemen met haar server en voor de administratie van haar sites.
Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistieken met betrekking tot de website.
Bij het plaatsen van een bestelling registreert Motoren Vandevelde het betreffende IP-adres om eventueel misbruik door derden te kunnen rapporteren.

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens de bestelafhandeling niet aan derden doorgegeven.

Indien van toepassing bevatten de websites van Motoren Vandevelde links naar andere sites die niet tot Motoren Vandevelde behoren.
Motoren Vandevelde is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken en of de inhoud van sites welke niet tot Motoren Vandevelde behoren.